ศูนย์ข้อมูลน้ำและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และ ประมวลผลในการวางแผนจัดการทรัพยากรของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมให้กับภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงเวศ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs

72,975
โรงงานทั้งประเทศ (แห่ง)
${lastUpdate}
 
15,853
 โรงงานที่เป็นสมาชิกส.อ.ท. (แห่ง)
${lastUpdate}
1,283
โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน (แห่ง)
${lastUpdate}
248
โรงงานที่ได้รับรอง Eco Factory (แห่ง)
${lastUpdate}
13,271
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์)
${lastUpdate}
14.48
ปริมาณการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม (พันล้านลบ.ม.)
${lastUpdate}

17.51
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรม
(ล้านตัน)
${lastUpdate}

18.23 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(MtonCO2e)
${lastUpdate}

HIGHLIGHT DASHBOARDS

ข้อมูลที่น่าสนใจ


ข้อมูลพื้นฐานโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลโรงงานทั่วประเทศ และโรงงานที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยจำนวนโรงงาน เงินทุน จำนวนแรงงาน ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) และของจังหวัด (GPP)

ไปที่ Dashboard

โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้โรงงานมีการยกระดับจัดการวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ไปที่ Dashboard

น้ำใช้และน้ำเสีย

ข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และการประเมิน Water Footprint เพื่อวิเคราะห์และประเมินปริมาณการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม

ไปที่ Dashboard

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Raw materials and Products)

ข้อมูลการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งวัตถุดิบกับความต้องการใช้วัตถุดิบในเชิงพื้นที่ รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบ  เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

  

ไปที่ Dashboard

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products)

ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมระดับพื้นที่และกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้โรงงานมีการยกระดับจัดการวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


ไปที่ Dashboard

พลังงาน (Energy)

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมในภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน (Energy intensity) เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

 

ไปที่ Dashboard

ของเสียอุตสาหกรรม

ข้อมูลผู้ก่อกำเนิดของเสีย ผู้ขนส่งของเสีย และผู้รับบำบัดของเสีย ข้อมูลชนิด ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมในภาพรวมเชิงพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการจัดการของเสีย (Waste intensity) เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
ไปที่ Dashboard

สารเคมีและวัตถุอันตราย

ข้อมูลชนิด/ปริมาณการใช้สารเคมีหลัก และสถิติการรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาพรวมเชิงพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรม


ไปที่ Dashboard

มลภาวะทางอากาศ

ข้อมูลสถานการณ์และคุณภาพอากาศในภาพรวม และคุณภาพอากาศจากแหล่งอุตสาหกรรม เทียบกับค่ามาตรฐานในเชิงพื้นที่


ไปที่ Dashboard

ก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลปริมาณการปล่อย GHGs ในภาพรวม และจำนวนโรงงานที่มีการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) หรือ ISO14064-1 Greenhouse gases

ไปที่ Dashboard

พื้นที่สีเขียว

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมระดับพื้นที่และพื้นที่อุตสาหกรรม                                                     

ไปที่ Dashboard
สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทรก.)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 02 345 1261-4


ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


    แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรของภาคอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อสารการเรียนรู้ออนไลน์
      (E-Learning) และแพลตฟอร์มสำหรับการประเมินมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO-Factory) และวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint)