ศูนย์ข้อมูลน้ำและสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ และ ประมวลผลในการวางแผนจัดการทรัพยากรของภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนในเชิงพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมให้กับภาคอุตสาหกรรม นำไปสู่การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงเวศ เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs

68,250
โรงงานทั้งประเทศ (แห่ง)
Last update 03/09/2022
 
3,727
 โรงงานที่เป็นสมาชิกส.อ.ท. (แห่ง)
Last update 03/09/2022
1,283
โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน (แห่ง)
Last update 03/09/2022
273
โรงงานที่ได้รับรอง Eco Factory (แห่ง)
Last update 03/09/2022
13,271
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์)
Last update 03/09/2022
14.48
ปริมาณการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม (พันล้านลบ.ม.)
Last update 03/09/2022

17.51
ปริมาณของเสียอุตสาหกรรม
(ล้านตัน)
Last update 03/09/2022

18.23 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(MtonCO2e)
Last update 03/09/2022

HIGHLIGHT DASHBOARDS

ข้อมูลที่น่าสนใจ


ข้อมูลพื้นฐานโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลโรงงานทั่วประเทศ และโรงงานที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยจำนวนโรงงาน เงินทุน จำนวนแรงงาน ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) และของจังหวัด (GPP)

ไปที่ Dashboard

โรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้โรงงานมีการยกระดับจัดการวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ไปที่ Dashboard

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Raw materials and Products)

ข้อมูลการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งวัตถุดิบกับความต้องการใช้วัตถุดิบในเชิงพื้นที่ รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการจัดการวัตถุดิบ  เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

  

ไปที่ Dashboard

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products)

ข้อมูลโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย รวมถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมระดับพื้นที่และกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้โรงงานมีการยกระดับจัดการวัตถุดิบ พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


ไปที่ Dashboard

พลังงาน (Energy)

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานภาพรวมในภาคอุตสาหกรรม  รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน (Energy intensity) เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม

 

ไปที่ Dashboard

น้ำใช้และน้ำเสีย

ข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม และการประเมิน Water Footprint เพื่อวิเคราะห์และประเมินปริมาณการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรม
ไปที่ Dashboard

สารเคมีและวัตถุอันตราย

ข้อมูลชนิด/ปริมาณการใช้สารเคมีหลัก และสถิติการรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายในภาพรวมเชิงพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรม

ไปที่ Dashboard

มลภาวะทางอากาศ (Air pollution)

ข้อมูลสถานการณ์และคุณภาพอากาศในภาพรวม และคุณภาพอากาศจากแหล่งอุตสาหกรรม เทียบกับค่ามาตรฐานในเชิงพื้นที่
ไปที่ Dashboard

ก๊าซเรือนกระจก

ข้อมูลปริมาณการปล่อย GHGs ในภาพรวม และจำนวนโรงงานที่มีการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)) หรือ ISO14064-1 Greenhouse gases
ไปที่ Dashboard

ของเสียอุตสาหกรรม (Industrial wastes)

ข้อมูลผู้ก่อกำเนิดของเสีย ผู้ขนส่งของเสีย และผู้รับบำบัดของเสีย ข้อมูลชนิด ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมในภาพรวมเชิงพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพการจัดการของเสีย (Waste intensity) เพื่อเป็น Benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ (Eco Efficiency) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม


ไปที่ Dashboard

สุขภาพและความปลอดภัย

ข้อมูลโรคและอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพในการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมในภาพรวมเชิงพื้นที่ และกลุ่มอุตสาหกรรม


ไปที่ Dashboard

ระบบขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and Logistics)

ข้อมูลระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของวัตถุดิบ สินค้า และพนักงานในภาคอุตสาหกรรม และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของระบบขนส่งและโลจิสติกส์


ไปที่ Dashboard

พื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพ (Green     area and Biodiversity)

ข้อมูลพื้นที่สีเขียว และความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมระดับพื้นที่และพื้นที่อุตสาหกรรม 


ไปที่ Dashboard

การกระจายรายได้และการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบ (Income distribution and Social responsibility)

ข้อมูลการส่งเสริมอาชีพ การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผ่านการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม


ไปที่ Dashboard